3 ماه پیش

كرج

لوله بازکنی در20 دقیقه و ل له کشی

قیمت توافقی

تماس با آگهی دهنده

محل

كرج

نوع

اگهی تبلیغاتی

قیمت

قیمت توافقی

اشتراک گذاری

اشتراک

ارائه خـدمـات فـنی  شــامـل

☆لـولــه بــازڪـنـی1-رفـع گــرفــتـگـے لـولـه هاے فـاضــلـاب بـادسـتـگـاه ژنـراتـور
2- رفـع گـرفـتـگـی تـوالـت فـرنـگــی
3-شــبــانــه روزے و در اســرع وقــت

☆مـهرشــهر و فــاز4 و فــاز 5مـهرشـهر 33501020
☆ گــلــشـهر ویــلـا_ مـهرویـلـا_ شـهرڪ مـتـرو  33504020

☆ مــهرویــلـا_ ڪوے ولــیـعــصــر و اراضـے خـانـم انــصــارے 32708090
☆ دولــت آبـاد و مـیـدان فـهمـیـده و مـصـبــاح  32744020

☆ طـالـقـانــے جـنـوبــے و چـهارصـد دســتــگـاه و هفــت تـیــر 32705010
☆جــهانــشـهر،گـوهردشــت، عـظـیمیـه09378440447

شــهرڪ بـنـفـشـه، سـاسـانـے، میدان ڪرج و توحیـد09378440447
☆ لــولــه ڪـشـے آب و فاضلاب سـاخـتـمان

دفـتـر خـدمـات فنــے آب گـســتـر
هدف مـا جلـب رضـایـت شـمـاسـت
بـا تـشـڪــر مـوسـوی

آگهی و مشاغل مشابه